December 15, 2011

Σταθμοί

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

 

Για πρώτη φορά για την Ελληνική πραγματικότητα στο πεδίο του Αυτισμού το 1988 η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου “Ελπίδα” εκπροσωπείται, σε συνεργασία του Α.Π.Θ και του υπουργείου Παιδείας (Διεύθυνση ειδικής αγωγής Θεσσσαλονίκης), στο πρόγραμμα HELLIOS για την ενημέρωση στις υπάρχουσες μέχρι τότε δομές στη ΓΑΛΛΙΑ, (Παρίσι 1988). (Γ. Τσιάμαλος, Δ. Τσακαλίδης, Μ. Χίτογλου-Αντωνιάδου και Machelot, Milcent).

Το 1989, με πρότυπο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα T.E.AC.C.H που εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασισμένο στις θεωρίες του Eric Schopler και Gary Μerίbον, συσπειρώνονται με πρωτοβουλία της Γαλλίας στην Ευρώπη οι:

(Μ. Shopler) U.S.A, (Τ. Peeters, Ch, Magerotte) ΒΕΛΓΙΟ (Ι. Fuentes) ΙΣΠΑΝΙΑ (R. Jordan) ΑΓΓΛΙΑ, και (Roge, Machelot, Pelauqui, Chastenet) ΓΑΛΛΙΑ, με στόχο: την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών εκπαίδευσης   εκπαιδευτών αυτιστικών ατόμων.

Το 1992 η προσπάθεια αυτή ονομάζεται “Educautisme”, εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπα’ίκού προγράμματος “HORIZON” και διευρύνεται με την συμμετοχή και άλλων Ευρωπαικών χωρών: (J. Cotinelli) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, (Μ. Lemal) ΛΟΥΞΕΜΜΒΟΥΡΓΟ και (Μ. Χίτογλου-Αντωνιάδου) ΕΛΛΑΔΑ , Μονάδα “ΕΛΠΙΔΑ”. Στη συνέχεια η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου “ΕΛΠΙΔΑ” γίνεται μέλος της Ευρωπα’ίκής Εταιρείας “Autisme-Europe”.

Το 1994 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ιατρικό τμήμα) σε συνερργασία με το Πανεπιστήμιο της Mons Hainaut του Βελγίου και τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου ‘ΈΛΠΙΔΑ” πραγματοποίησε το Ευρωπα’ίκό πρόγραμμα “ΕΛΠΙΔΑ 1″ εκπαίδευση εκπαιδευτών για Παιδιά με ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-AYTIΣΜΟ” διάρκειας 350 ωρών. Το πρόγραμμα αυτό που περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση-πρακτική εξάσκηση, και εκπόνηση εργασιών, αποτέλεσε ένα άτυπο μεεταπτυχιακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση μικρών αυτιστικών Παιδιών.

Το 1998 το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην εφηβεία και στη περίοδο ενηλικίωσης. Τί θα γίνουν τα αυτιστικά παιδιά όταν οι γονείς δεν θα υπάρχουν; Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να προληφθεί ο εγκλεισμός τους σε ψυχιατρικές κλινικές; Ποιες είναι οι προυποθέσεις “αυτόνομης” διαβίωσης, κατάρτισης, ύστερα από αξιολόγηση των όποιων δεξιοτήτων και “απασχόλησης” των αυτιστικών ατόμων; Πως θα ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο; Πως μπορούμε να προωθήσουμε τον προβληματισμό μας για το αυτιστικό άτομο, στο σύγχρονο ευρωπαικό πνεύμα της ισότητας των πολιτών και της ισότητας των ευκαιριών;

Επίσης το 1998, με κίνητρο τα παραπάνω ερωτήματα, πραγματοποιούνται οι δράσεις του προγράμματος “ΑΥΤIΣΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑ  ΙΙ” (New Focus ίn Autism) πρωτοβουλία “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” Άξονας “HORΙZON” με την καινοτόμο συνεργασία του Α.Π.Θ, της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου ‘ΈΛΠΙΔΑ”, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Ωραιοκάστρου και με ευρεία διακρατική συνεργασία. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν οι χώρες: Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και επιδιώκεται η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε πολυδιάστατους και πολυεπίπεδους στόχους.

– Χρηµατοδότηση:

·  Υποuργείο Εργασίας

·  Ε.Κ.Τ.

·  Υποuργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

_ Φορείς υλοποίησης:

·  Μονάδα Αuτιστικού Ατόµοu “ΕΛΠΙΔΑ”

·  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

·  Επαγγελµατικό Επιµελητήριο

·  Δήµος Ωραιοκάστρου

Οι δράσεις που υλoπoιήθηκαν:

·  Δηµιουργία “foyer” στις εγκαταστάσεις της Μονάδας “ΕΛΠΙΔΑ”

·  Εκπαίδευση υπευθύνων ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα αναδιοργάνωσης θέσεων εργασίας

·παροχή προγραµµάτων “on the job training”  κοινωνικοεκπαιδευτικη παρέµβαση.

·  Δηµιουργία Ειδικών Κέντρων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.

·  Δηµιουργία υλικού πληροφόρησης.

·  πρόγραµµα διάχυσης της πληροφόρησης µέσω των Μ.Μ.Ε και δορυφορικών δικτύων.

·  Σεµινάρια πληροφόρησης.

Το 2000 πραγματοποιήθηκε το  ΕΛΠΙΔΑ ΙΙΙ  2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤIΣΗΣ με την συμμετοχή των:

ΚΕΣΥΥ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ  Δήμος Συκεών

ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ “ΕΛΠΙΔΑ”
Δεκαπέντε νέοι με αυτισμό, ηλικίας από 18 έως 30 ετών εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε εργασίες θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΠΙΔΑ στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία του ΚΕΣΥΥ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ του Δήμου Συκεών και του ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης ήταν συνολικής διάρκειας 500 ωρών και ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου 2000.  συμμετοχή των αυτιστικών ατόμων σε προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί καινοτόμο δράση και η εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεχόμενων υπηρεσιών προσφέρθηκαν οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες πό τα στελέχη του συμβουλευτικού σταθμού ΚΕΣΥΥ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ και υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

1)    Υποδοχή των καταρτιζομένων και καταγραφή
των αναγκών τους.

2)     Λειτουργία Γραφείου πληροφόρησης και στήριξης
των νέων και των οικογενειών τους καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

3)     Διοργάνωση Ημερίδας και εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

4)     Έκδοση εντύπου για τη νομοθεσία που ισχύει στη
χώρα μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

δ)  Λειτουργία εργαστηρίου ευαισθητοποίησης και τροποποίησης περιβάλλοντος, συνεχής δημοσιοποίηση των ενεργειών του προγράμματος.

Σημαντική συνδρομή στην προοπτική της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των καταρτιζομένων αποτελεί η λειτουργία καταστήματος πώλησης των προϊόντων που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους. Απώτερος σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της αυτονομίας και των δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό με στόχο την αυτόνομη “διαβίωση”, την “κοινωνική ένταξη”  και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού ιδρυματοποίησής τους.

     Το 2008 πραγματοποιείται το πρόγραμμα που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 1.1. «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών» και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 1.1.1α «Αναβάθμιση και Επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία» της Ενέργειας 1.1.4 «Εκπαίδευση ατόμων με Αναπηρία». Η εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου παρέμβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας για τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης ατόμων με αυτισμό επιτυγχάνεται με το παρόν έργο μέσα από τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών. Επιτυγχάνεται μέσα από τη γενικότερα επιδιωκόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.Με το παρόν έργο γίνεται εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης των ικανοτήτων των αυτιστικών ατόμων στ πλαίσια της προσπάθειας ενσωμάτωσης των ατόμων Ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκεται η υλοποίηση πρότυπων πιλοτικών εφαρμογών και προγραμμάτων εκπαίδευσης μαθητών με αυτισμό μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τέλος, μέσα από τις ενέργειες δημοσιότητας επιδιώκεται και η πραγματοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων, εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης, στελεχών της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα.

   Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι :

  1. Η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αυτισμό στο γενικό σχολείο και σε ευρύτερους χώρους της κοινότητας.
  2. Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για μαθητές/ήτριες με αυτισμό στην προ-επαγγελματική εκπαίδευση.
  3. Η σύνδεση των βαθμίδων ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση που παρέχουν για την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών με αυτισμό.
  4. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση πιλοτικών προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση μαθητών/τριών με αυτισμό που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με επιστημονικά ορθές και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
  5. Η ανάπτυξη ενός πιλοτικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής, των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με μία επιστημονική ομάδα, με κοινό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αυτισμό, στο βαθμό που είναι εφικτό.

    Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , ως φορέας υλοποίησης του έργου, στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση 1) της εμπειρίας από προηγούμενα εκπαιδευτικά διακρατικά προγράμματα και της μακροχρόνιας έρευνας και συνεργασίας στο πεδίο του αυτισμού με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, 2) της μεγάλης εμπειρίας στην εκπαίδευση αυτιστικών παιδιών της συνδεδεμένης με το ΑΠΘ Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου “ΕΛΠΙΔΑ” όπου εφαρμόζονται πρακτικά οι κατευθύνσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη έρευνα και 3) την αποτελεσματική διαχείριση των παραπάνω με την αξιοποίηση της μεγάλης εμπειρίας του Κέντρου Έρευνας και Διάδοσης της Ιατρικής Πληροφορίας (ΚΕΔΙΠ) του ΑΠΘ στον τομέα της πληροφορικής.

Υπεύθυνος Έργου Μαγδαληνή Χίτογλου – Αντωνιάδου
(Αν. Καθηγήτρια <Παιδοψυχιατρικής –Διαταραχών Επικοινωνίας>)
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Εργαστήριο Διαταραχών Επικοινωνίας (Ακοής , Ομιλίας , Λόγου ), Ά ΩΡΛ Κλινική ΑΧΕΠΑ , ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. τηλ 2310-285755 Fax 2310-231749

Για την επίτευξη όμως των επιδιωκόμενων στόχων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με το πρόβλημα του Αυτισμού και τις επιπτώσεις του στο παιδί-οικογένεια και κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.